Holenkwartier met Hotel en horeca

2020

Zeeman Real Estate BV

Conceptontwikkeling & Matchmaking Holenkwartier

“Ontwikkel een toekomstbestendige invulling van de commerciële functies in het Holenkwartier in Hoorn en verzorg de matchmaking met marktpartijen voor de exploitatie.”

Zeeman Real Estate BV is de eigenaar van de ‘oude’ Philipsfabriek aan de Holenweg in Hoorn. Zeeman is in 2019 van plan om het leegstaande bedrijvencomplex te transformeren tot een gemengd woongebied, waarbij gebruik wordt gemaakt van de specifieke industrieel historische kwaliteit van de locatie.

Het plan bestaat uit 400 woningen, 1.000 m² BVO horeca, verspreid over maximaal 5 vestigingen, een hotel van 1.000 m² BVO en het plan voorziet in kleinschalige en ondergeschikte detailhandel. De ruimten voor bedrijvigheid en voorzieningen bevinden zich geconcentreerd in de te behouden fabriekshallen, rond het plein en langs de centrale as, waar deze in combinatie met woningen worden voorzien. Het gaat hier om kantoorruimten, maatschappelijke functies en lichte (ambachtelijke) bedrijvigheid die qua zwaarte passend zijn in een woonomgeving.

Om tot een definitieve invulling van het gebied te komen zodat het bestemmingsplan gewijzigd kon worden, had Zeeman Real Estate de behoefte aan verdere concretisering van de invulling, ligging en metrages van de commerciële functies en overige faciliteiten.

Firstmate kreeg de opdracht om de conceptontwikkeling van de commerciële functies en de overige faciliteiten te ontwikkelen welke naast de aansluiting op de marktvraag vanuit de verschillende doelgroepen, tevens passen binnen het bestemmingsplan en het ambitieniveau van Zeeman Vastgoed. Tevens diende de bedrijfseconomische haalbaarheid van de verschillende functies aangetoond te worden en dienden indicatieve huur/verkoopwaardes te worden vastgesteld.

Firstmate heeft de ontwikkelkaders inzichtelijk gemaakt, heeft het verzorgingsgebied bepaald en in kaart gebracht, heeft een analyse op bestaande horeca, leisure, werk, retail en kleinschalige ambacht in kaart gebracht. Op basis hiervan is een GAP-analyse uitgevoerd en zijn conceptrichtingen bepaald. Op basis van toekomstbestendigheid en bedrijfseconomische haalbaarheid zijn de uiteindelijke concepten doorontwikkeld.

Het bestemmingsplan is in het najaar 2019 definitief geworden. Medio oktober 2020 is First Mate gestart met de werving & selectie van passende ondernemers voor de ontwikkelde concepten. In maart 2021 zijn er 15 businessplannen ingediend die voldoen aan de beoogde invulling. Momenteel wordt verdieping gezocht met de geselecteerde ondernemers om in gezamenlijkheid, de fabriekshallen in te delen.

Voor deze case hebben we samen gewerkt het

“I am not afraid of storms, for I'm learning how to sail the ship”

Geïnspireerd geraakt?
Neem contact op met Michiel

32 jaar kennis en ervaring in horeca en leisure waarvan 15 jaar als consultant

Een gedegen netwerk binnen de gehele breedte van de hospitality branche

Conceptmatig, analytisch en financieel sterk